AVÍS LEGAL
1. Condicions generals d’ús i acceptació

El present avís legal regula l’accès i l’ús dels continguts del Lloc Web climbingenglish.com (en endavant, el “Lloc Web”) del que Climbing English Centre, S.L. (amb CIF B54782396) és titular i administrador. El seu ús està subjecte als termes i condicions que s’especifiquen a continuació.

En utilitzar aquest Lloc Web, accepteu aquests termes i condicions i us sotmeteu als mateixos. Si no esteu d’acord amb aquests termes o amb la nostra Política de confidencialitat, us preguem no utilitzeu aquest Lloc Web o els serveis oferits ací, en cas contrari, considerarem que existeix acceptació per la vostra part.

La utilització d’aquest Lloc Web implica la plena acceptació de les condicions i termes especificats en les Condicions Generals d’Ús publicades per Climbing English Centre, S.L. en el moment en què l’Usuari accedisca a aquest Lloc Web. Per tot això, l’Usuari ha de llegir atentament les presents Condicions cada vegada que accedisca a aquest Lloc Web, ja que podrien haver estat modificades.

 

2. Condicions d’accès i ús del Lloc Web

Com a usuaris, us comprometeu a fer ús de la informació, continguts i serveis als que accediu des d’aquest Lloc Web, recpectant la Llei, els bons costums i les presents Condicions Generals d’Ús, així com a respectar a la resta d’usuaris.

L’usuari renunciarà a utilitzar qualsevol informació continguda en aquest Lloc Web amb finalitats il·lícites i prohibides expresament en les presents Condicions Generals d’Ús així com a les condicions particulars que, en el seu cas, s’habiliten, i que resulten contraris als drets i interessos de Climbing English Centre, S.L., els seus treballadors i/o tercers, i haurà de respondre davant els mateixos en cas de contravindre o incomplir les citades obligacions i/o que, de qualsevol forma (inclosa la introducció o difusió de «virus informàtics»), danye, inutilitze, sobrecarregue, deteriore i impedisca la normal utilització dels continguts del Lloc Web, els sitemes informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) de Climbing English Centre, S.L., dels seus treballadors o de qualsevol usuari del Lloc Web.

L’usuari serà l’únic responsable de la veracitat i l’actualització de la informació i les dades que facilite a Climbing English Centre, S.L., garantint en tot moment la veracitat i exactitut dels mateixos.

L’usuari que incomplisca les obligacions que han estat enunciades respondrà de tots els danys i perjudicis que cause a Climbing English Centre, S.L..

 

3. Exclusió de garanties i responsabilitat

Climbing English Centre, S.L. no asumeix cap deure o compromís de verificar la informació rebuda dels seus clients. Així mateix, no garanteix l’exactitut de la informació continguda al Lloc Web, pel que no es responsabilitza dels danys i perjudicis de tota mena que puguen deure’s a decisions preses en base a informació ací publicada com a conseqüència de falta d’exactitut, exhaustivitat, actualitat, així com a errors o omissions que pugueren presentar els continguts d’aquest Lloc Web o altres als que es puga accedir per mitjà d’aquest.

Climbing English Centre, S.L. no garanteix la disponibilitat o la continuitat del funcionament del seu Lloc Web i exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguen derivar-se’n, així com dels errors d’accès a les zones restringides que siguen conseqüència de falta de diligència o d’infraestructura de l’usuari.

L’usuari és el responsable de prendre les precaucions necessàries per comprovar la no existència de virus o qualsevol altre tipus de programa       El usuario es el responsable de tomar las precauciones necesarias para comprobar la no existencia de virus u otro tipo de programas que tinguen una naturalesa nociva. Climbing English Centre, S.L. no es responsabilitza per l’existència d’elements lesius, com virus, que pugueren causar danys o el mal funcionament en els sistemes, software, hardware, programes, documents i fitxers electrònics que mantinga l’Usuari. D’igual manera, no es responsabilitza dels possibles danys que, com a conseqüència dels mateixos, puga ocasionar l’Usuari a tercers. Fas servir aquest Lloc Web voluntàriament i baix la teua responsabilitat, Climbing English Centre, S.L. no serà responsable, contractual o extracontractualment, dels danys, directes o indirectes, imprevistos, emergents o punitius, resultants de l’accès o ús d’aquest Lloc Web.

 

4. Enllaços a altres pàgines web

Aquest Lloc Web pot contindre enllaços o links a altres llocs i pàgines web que són gestionats per tercers sobre els que Climbing English Centre, S.L. no exerceix cap tipus de control. Climbing English Centre, S.L. no gestiona ni avala aquests llocs pel que no ens responsabilitzem dels continguts dels Llocs Web enllaçats o dels enllaços continguts en els mateixos. Des de Climbing English Centre, S.L. no ens fem responsables dels continguts i informacions inclosos en altres llocs web, així com de les condicions d’ús i polítiques de confidencialitat publicades en els mateixos. No podrà interpretar-se que les mateixes siguen una prolongació del nostre Lloc Web o que compartim les opinions expressades en elles o que tinguem algun interès o col·laboració en els serveis proporcionats o comercialitzats per les mateixes.

En Climbing English Centre, S.L. procedirem a suprimir, a la major brevetat possible, qualsevol enllaç a Llocs Web amb contingut contrari a la llei, a la dignitat personal i que puga causar danys, perjudici o induir a error a l’Usuari. Per a això, demanem la vostra col·laboració quan tingueu coneixement d’aquests aspectes, pregant-li que ens remitisca un correu electrònic a l’adreça info@climbingenglish.com

 

5. Drets de propietat intel·lectual

Aquest Lloc Web es regeix per les lleis espanyoles i està protegit per la legistació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial. Tots els drets sobre propietat intel·lectual i industrial sobre aquest Lloc Web estan legalment reservats. L’accès o la utilitzación del mateix no constituirà, en cap cas, l’otorgament, excepte si s’indica expressament el contrari, de cap llicència d’ús o dret sobre qualsevol actiu la titularitat del qual corresponga a Climbing English Centre, S.L.. Tots els continguts que es mostren al present Lloc Web, estan subjectes a drets de propietat industrial titularitat de Climbing English Centre, S.L.. Així mateix, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, així com el seu disseny gràfic i codi font, constitueixen una obra propietat de Climbing English Centre, S.L. i estan subjectes a drets de propietat intel·lectual.

Així mateix, queda prohibida, excepte quan s’haja obtingut l’autorització expressa de Climbing English Centre, S.L., la reproducció, còpia, distribució, transformació, posada a disposició del públic, supressió, manipulació dels sistemes de seguretat instal·lats en la mateixa, i qualsevol altra activitat que es puga realitzar amb el contingut, la informació i les marques comercials que apareixen en aquest Lloc Web, així com el seu codi font, imatges, disseny, selecció i forma de presentació dels materials inclosos a la mateixa, qualsevol que siga la seua finalitat i el mitjà utilitzat per a això. En cas de de que vulgueu formular cap suggeriment o comentari, podeu contactar amb nosaltres mitjançant correu electrònic a info@climbingenglish.com

 

6. Legislació aplicable

Les presents Condicions Generals d’Ús es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.

7. Aceptació de les Condicions d’accès i ús del Lloc Web

L’accès i ús d’aquest Lloc Web, així com als seus serveis i a la informació inclosa en el mateix, implica l’acceptació de la seua Política de Confidencialitat i dels termes especificats en les presents Condicions Generals d’Ús. En cas de no estar d’acord amb les mateixes, us preguem que no accediu o utilitzeu aquest Lloc Web.

 

8. Dades de contacte

Podeu enviar els vostres comentaris a:

Climbing English Centre, S.L.
Av. Periodista Rodolfo Salazar, 44
03012 Alacant
Tel. +34 966 38 40 39 – info@climbingenglish.com

AVISO LEGAL
1. Condiciones generales de uso y su aceptación

El presente aviso legal regula el acceso y el uso de los contenidos del Sitio Web climbingenglish.com (en adelante, el “Sitio Web”) del que Climbing English Centre, S.L. (con CIF B54782396) es titular y administrador. Su uso está sujeto a los términos y condiciones que se especifican a continuación.

Al utilizar este Sitio Web, aceptas tales términos y condiciones y te somete a los mismos. Si no estás de acuerdo con estos términos o con nuestra Política de confidencialidad, te rogamos no utilices este Sitio Web o los servicios ofrecidos en el mismo, en caso contrario, consideraremos que existe aceptación por tu parte.

La utilización de este Sitio Web implica la plena aceptación de las condiciones y términos especificados en las Condiciones Generales de Uso publicada por Climbing English Centre, S.L. en el momento en que el Usuario acceda a este Sitio Web. Por todo ello, el Usuario debe leer atentamente las presentes Condiciones cada vez que acceda a este Sitio Web, ya que podrían haber sido objeto de modificaciones.

 

2. Condiciones de acceso y uso del Sitio Web

Como usuario, te comprometes a hacer uso de la información, contenidos y servicios a los que accedas desde este Sitio Web, respetando la Ley, las buenas costumbres y las presentes Condiciones Generales de Uso, así como respetar a los demás usuarios.

El usuario renunciará a utilizar cualquiera de los materiales e informaciones contenidos en este Sitio Web con fines ilícitos y expresamente prohibidos en las presentes Condiciones Generales de Uso así como a las condiciones particulares que, en su caso, se habiliten, y que resulten contrarios a los derechos e intereses de Climbing English Centre, S.L., sus empleados y/o terceros, y deberá responder frente a los mismos en caso de contravenir o incumplir dichas obligaciones y/o que, de cualquier modo (incluida la introducción o difusión de “virus informáticos”), dañe, inutilice, sobrecargue, deteriore o impida la normal utilización de los contenidos del Sitio Web, los sistemas de información o los documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier equipo informático (hacking) de Climbing English Centre, S.L., de sus empleados o de cualquier usuario del Sitio Web.

El usuario será el único responsable de la veracidad y la actualización de la información y los datos que facilite a Climbing English Centre, S.L., garantizando en todo momento la veracidad y exactitud de los mismos.

El usuario que incumpla las obligaciones que han sido enunciadas responderá de todos los daños y perjuicios que cause a Climbing English Centre, S.L..

 

3. Exclusión de garantías y responsabilidad

Climbing English Centre, S.L. no asume ningún deber o compromiso de verificar la información recibida de sus clientes. Asimismo, no garantiza la exactitud de la información contenida en el Sitio Web, por lo que no se responsabiliza de los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a decisiones tomadas en base a la información aquí publicada como consecuencia de la falta de exactitud, exhaustividad, actualidad, así como a errores u omisiones de los que pudieran adolecer los contenidos de este Sitio Web u otros a los que se pueda acceder por medio del mismo.

Climbing English Centre, S.L. no garantiza la disponibilidad o continuidad del funcionamiento del Sitio Web, y excluye, en la máxima medida permitida por la legislación vigente, cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios que puedan derivarse de ello, así como de los errores de acceso a las zonas restringidas que sean consecuencia a una falta de diligencia o de infraestructura del usuario.

El usuario es el responsable de tomar las precauciones necesarias para comprobar la no existencia de virus u otro tipo de programas que tengan una naturaleza dañina. Climbing English Centre, S.L. no se responsabiliza por la existencia de elementos lesivos, como virus, que pudieran ocasionar daños o el mal funcionamiento en los sistemas, software, hardware, programas, documentos y ficheros electrónicos que mantenga el Usuario. De igual modo, no se responsabiliza de los posibles daños que como consecuencia de los mismos pueda ocasionar el Usuario a terceros. Utilizas este Sitio Web voluntariamente y bajo tu responsabilidad, Climbing English Centre, S.L. no será responsable, contractual o extracontractualmente, de los daños, directos o indirectos, imprevistos, emergentes o punitivos, resultantes del acceso o uso de este Sitio Web.

 

4. Enlaces a otras páginas web

Este Sitio Web puede contener enlaces o links a otros sitios y páginas web que son gestionadas por terceros sobre los que Climbing English Centre, S.L. no ejerce ningún tipo de control. Climbing English Centre, S.L. no gestiona ni avala estos sitios por lo que no nos responsabilizamos de los contenidos de los Sitios Web Enlazados o de los Enlaces contenidos en los mismos. Desde Climbing English Centre, S.L. no nos hacemos responsables de los contenidos e informaciones incluidos en otros sitios web, así como de las condiciones de uso y políticas de confidencialidad publicadas en los mismos. No podrá interpretarse que las mismas sean una prolongación de nuestro Sitio Web o que compartamos las opiniones expresadas en ellas o que tengamos algún interés o colaboración en los servicios proporcionados o comercializados en las mismas.

En Climbing English Centre, S.L. procederemos a suprimir, a la mayor brevedad posible, cualquier enlace a Sitios Web cuyo contenido sea contrario a la ley, a la dignidad personal y que pudiera causar daño, perjuicio o inducir a error a los Usuarios. Para ello apelamos a su colaboración cuando tenga conocimiento de estos aspectos, solicitándole que nos remita un correo electrónico a la dirección info@climbingenglish.com

 

5. Derechos de propiedad intelectual

Este Sitio Web se rige por las leyes españolas y está protegido por la legislación nacional e internacional sobre propiedad intelectual e industrial. Todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre este Sitio Web están legalmente reservados. El acceso o la utilización del mismo, no constituirá, en ningún caso, el otorgamiento, salvo que se indique expresamente lo contrario, de ninguna licencia de uso o derecho sobre cualquier activo cuya titularidad o propiedad corresponda a Climbing English Centre, S.L.. Todos los contenidos que se muestran en el presente Sitio Web, están sujetos a derechos de propiedad industrial titularidad de Climbing English Centre, S.L.. Asimismo, los textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software, así como su diseño gráfico y código fuente, constituyen una obra cuya propiedad pertenece a Climbing English Centre, S.L. y están sujetos a derechos de propiedad intelectual.

Asimismo, queda prohibida, salvo en aquellos casos en los que se haya obtenido previamente la autorización expresa de Climbing English Centre, S.L., la reproducción, copia, distribución, transformación, puesta a disposición del público, supresión, manipulación de los sistemas de seguridad instalados en la misma, y cualquier otra actividad que se pueda realizar con el contenido, la información y las marcas comerciales que aparecen en este Sitio Web, así como con su código fuente, imágenes, diseño, selección y forma de presentación de los materiales incluidos en la misma, cualquiera que fuera su finalidad y el medio utilizado para ello. En caso de que quieras formular alguna sugerencia o comentario puedes contactar con nosotros mediante un correo electrónico a info@climbingenglish.com

 

6. Legislación aplicable

Las presentes Condiciones Generales de Uso se rigen en todos y cada uno de sus extremos por la ley española.

7. Aceptación de las Condiciones de acceso y uso del Sitio Web

El acceso y uso de este Sitio Web, así como de sus servicios y de la información incluida en el mismo implica la aceptación de su Política de Confidencialidad y de los términos especificados en las presentes Condiciones Generales de Uso. En caso de no estar de acuerdo con las mismas, te rogamos no accedas o utilices este Sitio Web.

 

8. Datos de contacto

Puedes enviar tus comentarios a:

Climbing English Centre, S.L.
Av. Periodista Rodolfo Salazar, 44
03012 Alicante
Tel. +34 966 38 40 39 – info@climbingenglish.com

Abrir chat