POLÍTICA DE PRIVACITAT

PRESTACIÓ DE CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Per la present, se sol·licita el vostre consentiment per a que, conforme a l’establert pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica de Protecció de dades (LOPD) i la normativa vigent en matèria de protecció de dades, CLIMBING ENGLISH CENTRE, S.L., en la seua condició de responsable del tractament, procedisca al tractament de les seues dades personals.
Així mateix, i en ccompliment de les seues obligacions d’informació a l’interessat, CLIMBING ENGLISH CENTRE, S.L. els facilita la següent informació:

Dades de contacte del responsable:
CLIMBING ENGLISH CENTRE, S.L.
Avda Periodista Rodolfo Salazar 44, Local – 03012 Alacant / Alicante (Alacant / Alicante)
info@climbingenglish.com

Finalitat del tractament:
Les vostres dades personals seran recollides amb l’única finalitat del seu tractament per a la prestació dels serveis de formació acadèmica o professional a l’interessat.

Comunicació de les dades personals:
No es procedirà a la comunicació a tercers de les dades personals, excepte si n’hi ha obligació legal al respecte.

Criteris utilitzats per a la conservació de les dades personals:
Les dades seran suprimides quan, per qualsevol motiu, ja no es complisca amb la finalitat del tractament o deixen de ser necessàries per al compliment de la mateixa.

Por últim, els comuniquem que els assisteixen els drets d’accès, rectificació o supressió de les dades personals i de la limitació o oposició al tractament, així com el vostre dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (Agència Espanyola de Protecció de Dades, c/Jorge Juan, nº6, 28001 Madrid. www.agpd.es).

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE VIDEOCÁMARAS CON FINES DE VIDEOVIGILANCIA

El dret a la pròpia imatge es troba reconegut per l’article 18 de la Constitució Espanyola i regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge; la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal; i l’article 13 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el seu Reglament de desenvolupament.

Per la present, se sol·licita el vostre consentiment per a que, conforme a l’establert pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica de Protecció de dades (LOPD) i la normativa vigent en matèria de protecció de dades, CLIMBING ENGLISH CENTRE, S.L., en la seua condició de responsable del tractament, procedisca al tractament de les seues dades personals.
Així mateix, i en ccompliment de les seues obligacions d’informació a l’interessat, CLIMBING ENGLISH CENTRE, S.L. els facilita la següent informació:

Dades de contacte del responsable:
CLIMBING ENGLISH CENTRE, S.L.
Avda Periodista Rodolfo Salazar 44, Local – 03012 Alacant / Alicante (Alacant / Alicante)
info@climbingenglish.com

Finalitat del tractament:
Videovigilància obtinguda a travès dels seus sistemes de videocàmeres durant les activitats realitzades pel centre.

Comunicació de les dades personals:
No es procedirà a la comunicació a tercers de les dades personals, excepte si n’hi ha obligació legal al respecte.

Criteris utilitzats per a la conservació de les dades personals:
Les dades seran suprimides en el termini màxim d’un mes des de la seua captació, excepte quan hagueren de ser conservades per a acreditar la comissió d’actes que atempten contra la integritat de persones, bens o instal·lacions.

Por últim, els comuniquem que podreu retirar el vostre consentiment en qualsevol moment. Així mateix, els assisteixen els drets d’accès, rectificació o supressió de les dades personals i de la limitació o oposició al tractament, així com el vostre dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (Agència Espanyola de Protecció de Dades, c/Jorge Juan, nº6, 28001 Madrid. www.agpd.es).

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

PRESTACIÓN DE CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Por la presente se solicita su consentimiento para que, de conformidad con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD), la Ley Orgánica de Protección de datos (LOPD) y la normativa vigente en materia de protección de datos, CLIMBING ENGLISH CENTRE, S.L., en su condición de responsable del tratamiento, proceda al tratamiento de sus datos personales.
Asimismo, y en cumplimiento de sus obligaciones de información al interesado, CLIMBING ENGLISH CENTRE, S.L. le facilita la siguiente información:

Datos de contacto del responsable:
CLIMBING ENGLISH CENTRE, S.L.
Avda Periodista Rodolfo Salazar 44, Local – 03012 Alacant / Alicante (Alacant / Alicante)
info@climbingenglish.com

Fines del tratamiento:
Sus datos personales serán recogidos con la única finalidad de su tratamiento para la prestación de los servicios de formación académica o profesional al interesado.

Comunicación de los datos personales:
No se procederá a la comunicación a terceros de los datos personales, salvo obligación legal al respecto.

Criterios utilizados para la conservación de los datos personales:
Los datos serán suprimidos cuando, por cualquier motivo, ya no se cumpla con la finalidad del tratamiento o dejen de ser necesarios para el cumplimiento de la misma.

Por último, le comunicamos que le asisten los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos personales y de limitación u oposición al tratamiento, así como su derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control (Agencia Española de Protección de Datos, c/Jorge Juan, nº6, 28001 Madrid. www.agpd.es).

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE VIDEOCÁMARAS CON FINES DE VIDEOVIGILANCIA

El derecho a la propia imagen se encuentra reconocido por el artículo 18 de la Constitución Española y regulado por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen; la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal; y el artículo 13 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba su Reglamento de desarrollo.

Por la presente se solicita su consentimiento para que, de conformidad con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD), la Ley Orgánica de Protección de datos (LOPD) y la normativa vigente en materia de protección de datos, CLIMBING ENGLISH CENTRE, S.L., en su condición de responsable del tratamiento, proceda al tratamiento de sus datos personales.

Asimismo, y en cumplimiento de sus obligaciones de información al interesado, CLIMBING ENGLISH CENTRE, S.L. le facilita la siguiente información:

Datos de contacto del responsable:
CLIMBING ENGLISH CENTRE, S.L.
Avda Periodista Rodolfo Salazar 44, Local – 03012 Alacant / Alicante (Alacant / Alicante)
info@climbingenglish.com

Fines del tratamiento:
Videovigilancia obtenida a través de sus sistemas de videocámaras durante las actividades realizadas por el centro.

Comunicación de los datos personales:
No se procederá a la comunicación a terceros de los datos personales, salvo obligación legal al respecto.

Criterios utilizados para la conservación de los datos personales:
Los datos serán suprimidos en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones.

Por último, le comunicamos que podrá retirar su consentimiento en cualquier momento. Asimismo, le asisten los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos personales y de limitación u oposición al tratamiento, así como su derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control (Agencia Española de Protección de Datos, c/Jorge Juan, nº6, 28001 Madrid. www.agpd.es).

Abrir chat