TERMES I CONDICIONS - CURS DE REFORÇ ESTIU 2020
 • El curs començarà el dia 25 de juny fins al 12 d’agost de 2020. Aquestes dates podran modificar-se, avisant amb antelació suficient.
 • L’horari d’atenció al públic en el centre, durant aquest període, serà de 9 a 14 h, de dilluns a divendres.
 • La matrícula es considerarà efectiva una vegada emplenats els formularis i satisfet l’import del curs. Aquest import no es reemborsarà en cap cas, excepte si la Direcció del centre estima el contrari i sempre per causes de força major.
 • No es podrà formalitzar la matrícula si no s’està al corrent de tots els pagaments.
 • El pagament de la matrícula es realitzarà a través de la passarel·la de pagaments de la web.
 • L’assignació de les places existents es realitzarà per ordre de matrícula, en funció dels grups disponibles per a cada nivell.
 • El preu del curs de reforç és de 105 €. Està inclòs el material per a tot el curs, excepte el material d’escriptura per recomanacions sanitàries.
 • La durada de cada classe és de 55 minuts lectius.
 • El nombre mínim d’alumnes per classe serà de 4 estudiants. No es formarà el grup en cas de que, abans de l’inici, no s’arribe a eixe mínim. En cas de dissolució d’un grup, s’oferirà el reintegrament de l’import abonat o es proposarà als alumnes un canvi d’horari. El màxim d’estudiants per grup serà de 10.
 • Per norma general, no seran recuperables les classes en grup a les que individualment no es puga assistir. Les classes no impartides per absència del professor, seran recuperables.
 • No es permetrà l’entrada d’alumnes amb símptomes compatibles amb la COVID-19. Les absències motivades per qüestions sanitàries comportaran la devolució de l’import proporcional. Serà imprescindible haver avisat abans del començament de cada classe. Des del centre podrà requerir-se justificant mèdic.
 • Les faltes d’assistència han de ser comunicades a Secretaria mitjançant WhastApp o Telegram (615569010) o correu electrònic (info@climbingenglish.com). Es recomana evitar el telèfon com a mitjà per a aquestes comunicacions (en moments determinats no és possible l’atenció telefònica).
 • En el cas de les classes particulars, cal avisar amb antelació suficient (mínim 1 dia abans) a Secretaria per cancel·lar la classe. En cas contrari es considerarà la classe com a impartida.
 • Tot i que, en general, no es realitzaran canvis de professor, no podem garantir la continuïtat del mateix professor durant tot el curs.
 • El mitjà oficial per a notificacions des de l’acadèmia als alumnes és el correu electrònic.
 • Els alumnes hauran de portar de casa una ampolla d’aigua i el material d’escriptura. No es podrà fer ús dels serveis. L’ús de mascareta serà obligatori.

Entrades i eixides de classe:

 • Es prega puntualitat a l’hora d’entrar a classe.
 • Els pares, familiars o persones autoritzades que vinguen a arreplegar als alumnes a l’hora de l’eixida, hauran d’esperar a la part exterior del centre (mantenint les distàncies de seguretat), ja que a l’interior està limitat l’aforament.
 • Les persones que arrepleguen als menors de 14 anys hauran d’anar amb el document identificatiu per si els és requerit pel personal del centre.
 • Els alumnes menors de 14 anys seran arreplegats per les persones que apareixen al formulari d’inscripció, o per les persones que es notifique degudament.
 • Si haguera d’arreplegar-lo una altra persona que no està autoritzada, els pares hauran de comunicar-ho al centre per escrit indicant nom, cognoms i DNI d’aquesta persona, la qual haurà de presentar aquest últim per a arreplegar a l’alumne.
 • En cas que les persones no consten als nostres llistats i no s’identifiquen, els alumnes no podran eixir del centre per la seua pròpia seguretat.
 • En cas de falta greu de comportament per part d’algun alumne, el centre es reserva el dret de donar-lo de baixa, amb la finalitat de protegir el dret a l’ensenyament de la resta d’alumnes.

Estem pendents de totes les mesures que es prenguen per part de les autoritats competents, motiu pel qual es podran vore afectades les presents condicions.

El fet de realitzar la matrícula suposa l’acceptació d’aquestes condicions.

TERMES I CONDICIONS - CURS ANUAL 2020/2021 (DE 2 A 17 ANYS)
 • El curs començarà el dia 7 de setembre de 2020 fins al 18 de juny de 2021, ajustant-se en la mesura del possible al calendari escolar, per no perjudicar cap dels grups.
 • Les vacances (dies en els que el centre romandrà tancat), seran comunicades mitjançant un calendari que tindreu a la vostra disposició a l’entrada del centre i a la web.
 • L’horari d’atenció al públic al centre durant el curs de setembre a juny serà de 10:15 a 13:45 i de 16:00 a 20:15 de dilluns a divendres; i de 10:15 a 13:45 i de 16:00 a 19:15 divendres.
 • La matrícula es considerarà efectiva una vegada complimentats els formularis i satisfet l’import de la mateixa. Aquest importe no es reemborsarà en cap cas, a excepció que es produisca un canvi rellevant per decisió del centre.
 • No es podrà formalitzar la matrícula si no s’està al corrent de tots els pagaments.
 • L’import de la matrícula és de 32 euros i s’aplicarà un descompte del 50% per a les inscripcions realitzades fins al 31 de juliol de 2020.
 • L’assignació de les places existents es realitzarà per ordre de matrícula/inscripció, en funció dels grups disponibles per a cada nivell.
 • Alumnes nous: la inscripció suposa la reserva de la plaça durant un termini de 7 dies. Dins d’aquest termini, l’alumne realitzarà la prova de nivell corresponent, se l’informarà dels grups disponibles i haurà d’abonar l’import de matrícula per fer-la efectiva.
 • Aquest curs tindrà un preu de 500 € i es podrà dividir el pagament en 10 mensualitats de 50€. El material està inclòs, sempre i quan es realitze el curs complet. En cas contrari, tindrà un cost afegit de 25€. A més d’aquest import, per a liquidar el curs si no s’ha realitzat complet, es tindrà en compte: l’import total del curs, les sessions totals del curs, l’import pagat fins a la data de la baixa i les sessions realitzades fins a la data de la baixa.
 • De forma habitual, es realitzaran 2 sessions de 55 minuts per setmana: dilluns i dimecres; dimarts i dijous; o divendres.
 • El nombre mínim d’alumnes per classe serà de 4 estudiants, no obrint-se el grup en cas de que, abans de l’inici del curs, no s’arribe a aquest mínim. En cas de dissolució d’un grup, s’oferirà el reintegrament de l’import abonat o es proposarà als alumnes un canvi d’horari. El màxim d’estudiants per grup serà de 10.
 • La mensualitat s’abonarà íntegra durant els cinc primers dies de cada mes, mitjançant alguna de les 3 modalitats de pagament acceptades:
  • Targeta; durant l’horari d’atenció al públic.
  • Domiciliació bancària; firmant l’ordre de domiciliació SEPA.
  • Transferència bancària al número de compte facilitat pel centre.
 • Per norma general, no seran recuperables les classes en grup a les que individualment no es puga assistir. Les classes que no s’impartisquen per absència del professor, seran recuperables.
 • Les faltes d’assistència han de ser comunicades a Secretaria mitjançant WhastApp o Telegram (615569010); o correu electrònic (info@climbingenglish.com). Es recomana evitar el telèfon com a mitjà per a aquestes comunicacions (en moments determinats no és possible l’atenció per telèfon).
 • En el cas de les classes particulars, cal avisar amb antelació suficient (mínim 1 dia abans) a Secretaria per cancel·lar la classe. En cas contrari es considerarà la classe com a impartida.
 • No s’accepten baixes temporals. En cas d’impagament d’una mensualitat, la plaça quedarà vacant. Serà necessari abonar novament l’import de matrícula per reprendre el curs. És a dir, l’alumne serà considerat, a aquest efectes, com a nou alumne, pel que la seua antiga plaça no estarà garantida.
 • Per a baixes definitives, modificació dels serveis contractats, o canvis de grup, haurà de notificar-se a la Direcció del centre amb antelació suficient abans de l’inici del mes següent. La baixa de l’alumne soles podrà fer-se efectiva a partir del dia de la comunicació d’aquesta. Les sessions oferides fins a aquesta data seran considerades com a rebudes, independentment de si l’alumne ha assistit o no.
 • Tot i que, en general, no s’efectuen canvis de professor, no podem garantir la continuitat del mateix professor durant tot el curs.
 • El mitjà oficial per a notificacions des de l’acadèmia als alumnes, és el correu electrònic.

Descomptes per a cursos anuals:

 • Els descomptes anuals no són acumulables i cal acreditar-los.
 • S’aplicarà sobre la mensualitat:
  • 10% En el cas de les famílies nombroses que assistisquen 2 membres.
  • 10% En el cas que assistisquen 3 ó més components de la mateixa família (fins a 2on grau).

Entrades i eixides de classe:

 • Es prega puntualitat a l’hora d’entrar a classe.
 • Es prega que els xiquets passen al servei i prenguen el seu berenar abans d’entrar a classe.
 • Els pares, familiars o persones autoritzades que vinguen a arreplegar als alumnes a l’hora de l’eixida, hauran d’esperar a la part exterior del centre per evitar aglomeracions a l’entrada en els canvis de classe.
 • Les persones que arrepleguen als menors de 14 anys hauran d’anar amb el document identificatiu per si els és requerit pel personal del centre.
 • Els alumnes menors de 14 anys seran arreplegats per les persones que apareixen al formulari d’inscripció, o per les persones que es notifique degudament.
 • Si haguera d’arreplegar-lo una altra persona que no està autoritzada, els pares hauran de comunicar-ho al centre per escrit indicant nom, cognoms i DNI d’aquesta persona, la qual haurà de presentar aquest últim per a arreplegar a l’alumne.
 • En cas que les persones no consten als nostres llistats i no s’identifiquen, els alumnes no podran eixir del centre per la seua pròpia seguretat.
 • En cas de falta greu de comportament per part d’algun alumne, el centre es reserva el dret de donar-lo de baixa, amb la finalitat de protegir el dret a l’ensenyament de la resta d’alumnes.

Estem pendents de totes les mesures que es prenguen per part de les autoritats competents, motiu pel qual es podran vore afectades les presents condicions.

El fet de realitzar la matrícula suposa l’acceptació d’aquestes condicions.

TÉRMINOS Y CONDICIONES - CURSO DE REFUERZO VERANO 2020
 • El curso dará inicio el día 25 de junio hasta el 12 de agosto de 2020. Estas fechas pueden sufrir variaciones que se comunicarán con suficiente antelación.
 • El horario de atención al público en el centro durante este período será de 9 a 14 h de lunes a viernes.
 • La matrícula se considerará efectiva una vez cumplimentados los formularios y satisfecho el importe del curso. Dicho importe no se reembolsará en ningún caso, salvo que la Dirección del centro estime lo contrario y siempre por causas de fuerza mayor.
 • No se podrá formalizar la matrícula si no se está al corriente de todos los pagos.
 • El pago de la matrícula se realizará a través de la pasarela de pagos de la web.
 • La asignación de las plazas existentes se realizará por orden de matriculación, en función de los grupos disponibles para cada nivel.
 • El precio del curso de refuerzo es de 105 €. Está incluido el material para todo el curso, salvo el material de escritura por recomendaciones sanitarias.
 • La duración de cada clase es de 55 minutos lectivos.
 • El número mínimo de alumnos por clase será de 4 estudiantes, no abriéndose el grupo en caso de que antes del inicio del curso no se llegara a este mínimo. En caso de disolución de un grupo, se ofrecerá el reintegro del importe abonado o bien se propondrá a los alumnos un cambio de horario. El máximo de estudiantes por grupo será de 10.
 • Por norma general, no serán recuperables las clases en grupo a las que individualmente no se pueda asistir. Las clases que no se impartan por ausencia del profesor, serán recuperables.
 • No se permitirá la entrada de alumnos con síntomas compatibles con el COVID-19. Las ausencias motivadas por cuestiones sanitarias comportarán la devolución del importe proporcional. Será imprescindible haber avisado antes del inicio de cada clase. Desde el centro podrá requerirse justificante médico.
 • Las faltas de asistencia deben ser comunicadas a Secretaría mediante WhastApp o Telegram (615569010) o correo electrónico (info@climbingenglish.com). Se recomienda evitar el teléfono como medio para estas comunicaciones (en determinados momentos no es posible la atención por teléfono).
 • En el caso de las clases particulares, se debe avisar con suficiente antelación (mínimo 1 día antes) a Secretaría para cancelar la clase, de lo contrario se tomará esa clase como impartida.
 • Aunque, en general, no se efectúan cambios de profesor, no podemos garantizar la continuidad del mismo profesor durante todo el curso.
 • El medio oficial para notificaciones desde la academia a los alumnos, es el correo electrónico.
 • Los alumnos tendrán que traer de casa una botella de agua y el material de escritura. No se podrá hacer uso de los servicios. El uso de mascarilla será obligatorio.

Entradas y salidas de clase:

 • Se ruega puntualidad a la hora de entrar a clase.
 • Los padres, familiares o personas autorizadas que vengan a recoger los alumnos a la hora de la salida se tendrán que esperar en la parte exterior del centro (manteniendo la distancia de seguridad), ya que en el interior está limitado el aforo.
 • Las personas que recojan a los menores de 14 años deberán ir con el documento identificativo por si es requerido por el personal del centro.
 • Los alumnos menores de 14 años serán recogidos por las personas que figuren en el formulario de inscripción, o por las personas que debidamente notifiquen a estos efectos.
 • Si tuviera que recogerlo otra persona que no esté autorizada, los padres deberán comunicarlo al centro por escrito indicando nombre, apellidos y DNI, de la persona que a su vez deberá ir provista del mismo para recoger al alumno.
 • En caso de que las personas no consten en nuestros listados y no se identifiquen, los alumnos no se entregarán por su propia seguridad.
 • En caso de falta grave de comportamiento por parte de algún alumno el centro se reserva el derecho a darlo de baja, con el fin de proteger el derecho a la enseñanza del resto de alumnos.

Estamos pendientes de todas las medidas que se tomen por parte de las autoridades competentes, motivo por el cual se podrán ver afectadas las presentes condiciones.

El hecho de realizar la matrícula supone la aceptación de estas condiciones.

TÉRMINOS Y CONDICIONES - CURSO ANUAL 2020/2021 (DE 2 A 17 AÑOS)
 • El curso dará inicio el día 7 de septiembre de 2020 hasta el 18 de junio de 2021, ajustándose en la medida de lo posible al calendario escolar, para no perjudicar a ninguno de los grupos.
 • Las vacaciones (días en los que el centro permanecerá cerrado), serán comunicadas mediante un calendario anual que tendrán a su disposición en la entrada del centro y en la página web.
 • El horario de atención al público en el centro durante el curso de septiembre a junio será de 10:15 a 13:45 y de 16:00 a 20:15 de lunes a jueves; y de 10:15 a 13:45 y de 16:00 a 19:15 los viernes.
 • La matrícula se considerará efectiva una vez cumplimentados los formularios y satisfecho el importe de la misma. Dicho importe no se reembolsará en ningún caso, salvo que se produzca un cambio relevante por decisión del centro.
 • No se podrá formalizar la matrícula si no se está al corriente de todos los pagos.
 • El importe de la matrícula es de 32 euros y tendrá un descuento del 50% para las inscripciones realizadas hasta el 31 de julio de 2020.
 • La asignación de las plazas existentes se realizará por orden de matriculación/inscripción, en función de los grupos disponibles para cada nivel.
 • Nuevos alumnos: su inscripción supone la reserva de plaza durante un plazo de 7 días. Dentro de este plazo el alumno realizará la correspondiente prueba de nivel, se le informará de los grupos disponibles y tendrá que abonar el importe de matrícula para hacerla efectiva.
 • Este curso tendrá un precio de 500 € y se podrá dividir el pago en 10 mensualidades de 50 €. El material está incluido, siempre y cuando se realice el curso completo. En caso contrario, tendrá un coste añadido de 25 €. Además de este importe, para liquidar el curso si no se ha realizado por completo, se tendrá en cuenta: el importe total del curso, las sesiones totales del curso, el importe abonado hasta la fecha de la baja y las sesiones realizadas hasta la fecha de la baja.
 • De forma habitual, se realizarán 2 sesiones de 55 minutos por semana: lunes y miércoles; martes y jueves; o viernes.
 • El número mínimo de alumnos por clase será de 4 estudiantes, no abriéndose el grupo en caso de que antes del inicio del curso no se llegara a este mínimo. En caso de disolución de un grupo, se ofrecerá el reintegro del importe abonado o bien se propondrá a los alumnos un cambio de horario. El máximo de estudiantes por grupo será de 10.
 • La mensualidad se abonará íntegra durante los cinco primeros días de cada mes mediante alguna de las 3 modalidades posibles:
  • Tarjeta; durante el horario de atención al público.
  • Domiciliación bancaria; firmando la orden de domiciliación SEPA.
  • Transferencia bancaria a la cuenta facilitada por el centro.
 • Por norma general, no serán recuperables las clases en grupo a las que individualmente no se pueda asistir. Las clases que no se impartan por ausencia del profesor, serán recuperables.
 • Las faltas de asistencia deben ser comunicadas a Secretaría mediante WhastApp o Telegram (615569010); o correo electrónico (info@climbingenglish.com). Se recomienda evitar el teléfono como medio para estas comunicaciones (en determinados momentos no es posible la atención por teléfono).
 • En el caso de las clases particulares, se debe avisar con suficiente antelación (mínimo 1 día antes) a Secretaría para cancelar la clase, de lo contrario se tomará esa clase como impartida.
 • No se aceptan bajas temporales. En caso de impago de una mensualidad, la plaza quedará vacante. Será necesario abonar nuevamente el importe de matrícula para retomar el curso. Es decir, el alumno será considerado, a estos efectos, como nuevo alumno, por lo que su antigua plaza no estará garantizada.
 • Para bajas definitivas, modificaciones de los servicios contratados, o cambios de grupo, deberá notificarse a la Dirección del centro con suficiente antelación antes del inicio del siguiente mes. La baja del alumno sólo podrá ser efectiva a partir del día de la comunicación de la misma. Las sesiones ofrecidas hasta esa fecha serán consideradas como disfrutadas, independientemente de si el alumno ha asistido o no.
 • Aunque en general no se efectúan cambios de profesor, no podemos garantizar la continuidad del mismo profesor durante todo el curso.
 • El medio oficial para notificaciones desde la academia a los alumnos, es el correo electrónico.

Descuentos para cursos anuales:

 • Los descuentos anuales no son acumulables y se tienen que acreditar.
 • Se aplicará sobre la mensualidad:
  • 10% En el caso de las familias numerosas que asistan dos miembros.
  • 10% En el caso que asistan tres o más miembros de la misma familia (hasta 2º grado).

Entradas y salidas de clase:

 • Se ruega puntualidad a la hora de entrar a clase.
 • Se ruega que los niños pasen al baño y tomen su merienda antes de entrar a clase.
 • Se ruega que los padres, familiares o personas autorizadas que vengan a recoger los alumnos a la hora de la salida se esperen en la parte exterior del centro para evitar aglomeraciones a la entrada en los cambios de clase.
 • Las personas que recojan a los menores de 14 años deberán ir con el documento identificativo por si es requerido por el personal del centro.
 • Los alumnos menores de 14 años serán recogidos por las personas que figuren en el formulario de inscripción, o por las personas que debidamente notifiquen a estos efectos.
 • Si tuviera que recogerlo otra persona que no esté autorizada, los padres deberán comunicarlo al centro indicando nombre, apellidos y DNI, de la persona que a su vez deberá ir provista del mismo para recoger al alumno.
 • En caso de que las personas no consten en nuestros listados y no se identifiquen, los alumnos no se entregarán por su propia seguridad.
 • En caso de falta grave de comportamiento por parte de algún alumno el centro se reserva el derecho a darlo de baja, con el fin de proteger el derecho a la enseñanza del resto de alumnos.

Estamos pendientes de todas las medidas que se tomen por parte de las autoridades competentes, motivo por el cual se podrán ver afectadas las presentes condiciones.

El hecho de realizar la matrícula supone la aceptación de estas condiciones.