TERMES I CONDICIONS - CURS ANUAL 2021/2022 (DE 2 A 17 ANYS)

· El curs començarà el dia 8 de setembre de 2021 fins al 17 de juny de 2022, ajustant-se en la mesura del possible al calendari escolar, per no perjudicar cap dels grups.
· Les vacances (dies en els que el centre romandrà tancat), seran comunicades mitjançant un calendari que tindreu a la vostra disposició a l’entrada del centre.
· L’horari d’atenció al públic al centre durant el curs de setembre a juny serà de 16:00 a 20:15 de dilluns a dijous; i de 16:00 a 19:15 divendres.
· La matrícula es considerarà efectiva una vegada complimentats els formularis i satisfet l’import de la mateixa. Aquest import no es reemborsarà en cap cas, a excepció que es produisca un canvi rellevant per decisió del centre.
· En cas de que l’alumne no estiga al corrent de tots els pagaments, la matrícula es considerarà efectiva en el moment en que es liquide l’import pendent.
· L’import de la matrícula és de 40 € i s’aplicarà un descompte del 50 % per a les inscripcions realitzades fins al 31 de juliol de 2021. El descompte serà del 100 % per als alumnes actuals (aquells que han estat actius fins al final del curs 2020/2021).
· L’assignació de les places existents es realitzarà per ordre de matrícula/inscripció, en funció dels grups disponibles per a cada nivell. Es tindrà en compte el moment de la matrícula efectiva.
· Alumnes nous: la inscripció suposarà un cost de 5 € no reemborsables, excepte si el centre no li pot oferir cap grup disponible.
Aquesta inscripció implica la reserva de la plaça durant un termini de 7 dies. Dins d’aquest termini, l’alumne realitzarà la prova de nivell corresponent, se l’informarà dels grups disponibles i haurà d’abonar l’import de matrícula per fer-la efectiva (descomptant els 5 € pagats de la inscripció).
· Aquest curs tindrà un preu de 520 € i es podrà dividir el pagament en 10 mensualitats de 52 €. El material està inclòs, sempre i quan es realitze el curs complet. En cas contrari, tindrà un cost afegit de 25 €. A més d’aquest import, per a liquidar el curs si no s’ha realitzat complet, es tindrà en compte: l’import total del curs, les sessions totals del curs, l’import pagat fins a la data de la baixa i les sessions realitzades fins a la data de la baixa.
· De forma habitual, es realitzaran 2 sessions de 55 minuts per setmana: dilluns i dimecres; dimarts i dijous; o divendres. 1 hora lectiva = 1 sessió = 55 minuts
· El nombre mínim d’alumnes per classe serà de 4 estudiants, no obrint-se el grup en cas de que, abans de l’inici del curs, no s’arribe a aquest mínim. En cas de dissolució d’un grup, s’oferirà el reintegrament de l’import abonat o es proposarà als alumnes un canvi d’horari. El màxim d’estudiants per grup serà de 10.
· La mensualitat s’abonarà íntegra durant els vint primers dies del mes anterior mitjançant alguna de les 3 modalitats de pagament acceptades:
     – Targeta; al centre durant l’horari d’atenció al públic o per la web.
     – Domiciliació bancària; firmant l’ordre de domiciliació SEPA.
     – Transferència bancària al número de compte facilitat pel centre.
· La primera mensualitat (setembre) s’abonarà en el moment de la matrícula. Serà reemborsable, únicament si es comunica la baixa abans del 31 de juliol i es descomptarà l’import de la matrícula (20 €), tot i que haja estat bonificada.
· Per norma general, no seran recuperables les classes en grup a les que individualment no es puga assistir. Les classes que no s’impartisquen per absència del professor, seran recuperables.
· Les faltes d’assistència han de ser comunicades a Secretaria mitjançant WhastApp o Telegram (615569010); o correu electrònic (info@climbingenglish.com). Es recomana evitar el telèfon com a mitjà per a aquestes comunicacions (en moments determinats no és possible l’atenció per telèfon).
· En el cas de les classes particulars, cal avisar amb antelació suficient (mínim 1 dia abans) a Secretaria per cancel·lar la classe. En cas contrari es considerarà la classe com a impartida.
· No s’accepten baixes temporals. En cas d’impagament d’una mensualitat, la plaça quedarà vacant. Serà necessari abonar novament l’import de matrícula per reprendre el curs. És a dir, l’alumne serà considerat, a aquests efectes, com a nou alumne, pel que la seua antiga plaça no estarà garantida. Es considera impagament si l’alumne no ha abonat la mensualitat abans del dia 20 del mes anterior.
· Per a baixes definitives, modificació dels serveis contractats, o canvis de grup, haurà de notificar-se a la Direcció del centre amb antelació suficient, abans del dia 20 del mes anterior. La baixa de l’alumne soles podrà fer-se efectiva a partir del dia de la comunicació d’aquesta. Les sessions oferides fins a aquesta data seran considerades com a rebudes, independentment de si l’alumne ha assistit o no. Les baixes notificades a partir del dia 20 del mes anterior no suposaran la devolució del mes abonat.

· Tot i que, en general, no s’efectuen canvis de professor, no podem garantir la continuitat del mateix professor durant tot el curs.
· El mitjà oficial per a notificacions des de l’acadèmia als alumnes, és el correu electrònic.

Descomptes per a cursos anuals:
· Els descomptes anuals no són acumulables i cal acreditar-los.
· S’aplicarà sobre la mensualitat:
     · 10% En el cas de les famílies nombroses que assistisquen 2 membres.
     · 10% En el cas que assistisquen 3 ó més components de la mateixa família (fins a 2on grau).

Entrades i eixides de classe:
· Es prega puntualitat a l’hora d’entrar a classe.
· Es prega que els xiquets passen al servei i prenguen el seu berenar abans d’entrar a classe.
· Els pares, familiars o persones autoritzades que vinguen a arreplegar als alumnes a l’hora de l’eixida, hauran d’esperar a la part exterior del centre per evitar aglomeracions a l’entrada en els canvis de classe.
· Les persones que arrepleguen als menors de 14 anys hauran d’anar amb el document identificatiu per si els és requerit pel personal del centre.
· Els alumnes menors de 14 anys seran arreplegats per les persones que apareixen al formulari d’inscripció, o per les persones que es notifique degudament.
· Si haguera d’arreplegar-lo una altra persona que no està autoritzada, els pares hauran de comunicar-ho al centre per escrit indicant nom, cognoms i DNI d’aquesta persona, la qual haurà de presentar aquest últim per a arreplegar a l’alumne.
· En cas que les persones no consten als nostres llistats i no s’identifiquen, els alumnes no podran eixir del centre per la seua pròpia seguretat.
· En cas de falta greu de comportament per part d’algun alumne, el centre es reserva el dret de donar-lo de baixa, amb la finalitat de protegir el dret a l’ensenyament de la resta d’alumnes.

Mesures a seguir degut a la COVID-19:
⦁ Es respecten els horaris establerts. Si algú arriba tard haurà d’esperar a que s’hagen produït tots els canvis per poder accedir al centre.
⦁ Durant els canvis de classe no hi haurà atenció al públic i caldrà esperar a l’exterior del centre.
⦁ L’entrada (interior) del centre no es podrà utilitzar com zona d’espera.
⦁ És aconsellable que acudisca al centre 1 persona per família, per a l’entrada/entrega i recollida dels menors, i que vagen amb la identificació en mà.
⦁ Tant a l’entrada como a l’eixida, les famílies esperaran a la porta (per favor, respecteu entre vosaltres la distància de seguretat).
⦁ Estarà prohibida l’entrada de patins, patinets, bicis, joguets, ninots, és a dir, qualsevol objecte que porten el alumnes i no siga per a l’ús durant la classe.
⦁ Totes les persones majors de 6 anys han de portar mascareta de forma obligatòria durant l’estància al centre.
⦁ No es podrà entrar si s’està amb símptomes, malalt o si s’ha tingut contacte estret amb una persona malalta de Covid-19.
⦁ A l’entrada del centre es farà un protocol amb cadascun dels alumnes: se’ls prendrà la temperatura (sempre haurà de donar per davall de 37,5º i en cas que done més d’aquesta temperatura NO podrà accedir al centre) i els posarem gel hidroalcohòlic a les mans per a la seua desinfecció abans d’entrar a les aules.
⦁ El grup establert per aula sempre serà el mateix i els alumnes estaran asseguts de forma individual.
⦁ Els alumnes hauran de portar la seua aigua i el seu material d’escriptura (estoig).
⦁ No es podrà fer ús dels banys.

Aquestes condicions, mesures i el calendari es podran vore afectats en cas d’haver canvis per part de les autoritats competents.

El fet de realitzar la matrícula suposa l’acceptació d’aquestes condicions.

TERMES I CONDICIONS - CURS 2021/2022 (ADULTS)
 • Cada curs tindrà un calendari segons la seua duració.
 • Les vacances (dies en els que el centre romandrà tancat), seran comunicades mitjançant un calendari que tindreu a la vostra disposició a l’entrada del centre.
 • L’horari d’atenció al públic al centre durant el curs de setembre a juny serà de 16:00 a 20:15 de dilluns a dijous; i de 16:00 a 19:15 divendres.
 • La matrícula es considerarà efectiva una vegada complimentats els formularis i satisfet l’import de la mateixa. Aquest import no es reemborsarà en cap cas, a excepció que es produisca un canvi rellevant per decisió del centre.
 • En cas de que l’alumne no estiga al corrent de tots els pagaments, la matrícula es considerarà efectiva en el moment en que es liquide l’import pendent.
 • L’import de la matrícula és de 40 € i s’aplicarà un descompte del 50 % per a les inscripcions realitzades fins al 31 de juliol de 2021.
 • L’assignació de les places existents es realitzarà per ordre de matrícula/inscripció, en funció dels grups disponibles per a cada nivell. Es tindrà en compte el moment de la matrícula efectiva.
 • El preu del curs dependrà de la seua duració. El material està inclòs, sempre i quan es realitze el curs complet. En cas contrari, tindrà un cost afegit de 25€. A més d’aquest import, per a liquidar el curs si no s’ha realitzat complet, es tindrà en compte: l’import total del curs, les sessions totals del curs, l’import pagat fins a la data de la baixa i les sessions realitzades fins a la data de la baixa.
 • El nombre mínim d’alumnes per classe serà de 3 estudiants, no obrint-se el grup en cas de que, abans de l’inici del curs, no s’arribe a aquest mínim. En cas de dissolució d’un grup, s’oferirà el reintegrament de l’import abonat o es proposarà als alumnes un canvi d’horari. El màxim d’estudiants per grup serà de 8.
 • La mensualitat s’abonarà íntegra durant els vint primers dies del mes anterior mitjançant alguna de les 3 modalitats de pagament acceptades:
  • Targeta; al centre durant l’horari d’atenció al públic o per la web.
  • Domiciliació bancària; firmant l’ordre de domiciliació SEPA.
  • Transferència bancària al número de compte facilitat pel centre.
 • La primera mensualitat s’abonarà en el moment de la matrícula.
 • Per norma general, no seran recuperables les classes en grup a les que individualment no es puga assistir. Les classes que no s’impartisquen per absència del professor, seran recuperables.
 • Les faltes d’assistència han de ser comunicades a Secretaria mitjançant WhastApp o Telegram (615569010); o correu electrònic (info@climbingenglish.com). Es recomana evitar el telèfon com a mitjà per a aquestes comunicacions (en moments determinats no és possible l’atenció per telèfon).
 • En el cas de les classes particulars, cal avisar amb antelació suficient (mínim 1 dia abans) a Secretaria per cancel·lar la classe. En cas contrari es considerarà la classe com a impartida.
 • No s’accepten baixes temporals. En cas d’impagament d’una mensualitat, la plaça quedarà vacant. Serà necessari abonar novament l’import de matrícula per reprendre el curs. És a dir, l’alumne serà considerat, a aquests efectes, com a nou alumne, pel que la seua antiga plaça no estarà garantida. Es considera impagament si l’alumne no ha abonat la mensualitat abans del dia 20 del mes anterior.
 • Per a baixes definitives, modificació dels serveis contractats, o canvis de grup, haurà de notificar-se a la Direcció del centre amb antelació suficient, abans del dia 20 del mes anterior. La baixa de l’alumne soles podrà fer-se efectiva a partir del dia de la comunicació d’aquesta. Les sessions oferides fins a aquesta data seran considerades com a rebudes, independentment de si l’alumne ha assistit o no. Les baixes notificades a partir del dia 20 del mes anterior no suposaran la devolució del mes abonat.
 • Tot i que, en general, no s’efectuen canvis de professor, no podem garantir la continuïtat del mateix professor durant tot el curs.
 • El mitjà oficial per a notificacions des de l’acadèmia als alumnes, és el correu electrònic.

 

Descomptes per a cursos anuals:

 • Els descomptes anuals no són acumulables i cal acreditar-los.
 • S’aplicarà sobre la mensualitat:
 • 10% En el cas de les famílies nombroses que assistisquen 2 membres.
 • 10% En el cas que assistisquen 3 o més components de la mateixa família (fins a 2on grau).
 • 25% En el cas de ser estudiant, aturat o jubilat.

 

 Mesures a seguir degut a la COVID-19:

 1. Es respecten els horaris establerts. Si algú arriba tard haurà d’esperar a que s’hagen produït tots els canvis per poder accedir al centre.
 2. Durant els canvis de classe no hi haurà atenció al públic i caldrà esperar a l’exterior del centre.
 3. L’entrada (interior) del centre no es podrà utilitzar com zona d’espera.
 4. Estarà prohibida l’entrada de patins, patinets, bicis, joguets, ninots, és a dir, qualsevol objecte que porten el alumnes i no siga per a l’ús durant la classe.
 5. Totes les persones majors de 6 anys han de portar mascareta de forma obligatòria durant l’estància al centre.
 6. No es podrà entrar si s’està amb símptomes, malalt o si s’ha tingut contacte estret amb una persona malalta de Covid-19.
 7. A l’entrada del centre es farà un protocol amb cadascun dels alumnes: se’ls prendrà la temperatura (sempre haurà de donar per davall de 37,5º i en cas que done més d’aquesta temperatura NO podrà accedir al centre) i els posarem gel hidroalcohòlic a les mans per a la seua desinfecció abans d’entrar a les aules.
 8. El grup establert per aula sempre serà el mateix i els alumnes estaran asseguts de forma individual.
 9. Els alumnes hauran de portar la seua aigua i el seu material d’escriptura (estoig).
 10. No es podrà fer ús dels banys.

 

Aquestes condicions, mesures i el calendari es podran vore afectats en cas d’haver canvis per part de les autoritats competents.

El fet de realitzar la matrícula suposa l’acceptació d’aquestes condicions.

TERMES I CONDICIONS – CURSOS D’ESTIU 2021

· Els cursos començaran el dia 28 de juny fins al 30 de juliol de 2021.
· L’horari d’atenció al públic en el centre, durant aquest període, serà de 9:00 a 14:00 h, de dilluns a divendres.
· La matrícula es realitzarà a través de la web i es considerarà efectiva una vegada emplenats els formularis i satisfet l’import del curs. Aquest import no es reemborsarà en cap cas, excepte si la Direcció del centre estima el contrari i sempre per causes de força major.
· En cas de que l’alumne no estiga al corrent de tots els pagaments, la matrícula es considerarà efectiva en el moment en que es liquide l’import pendent.
· L’assignació de les places existents es realitzarà per ordre de matrícula, en funció dels grups disponibles per a cada nivell. Es tindrà en compte el moment de la matrícula efectiva.
· El preu dels cursos i la duració de les classes dependran de cada modalitat. Està inclòs el material per a tots els cursos, excepte el material d’escriptura per recomanacions sanitàries.
· El nombre mínim d’alumnes per classe serà de 4 estudiants, no obrint-se el grup en cas de que, abans de l’inici del curs, no s’arribe a aquest mínim. En cas de dissolució d’un grup, s’oferirà el reintegrament de l’import abonat o es proposarà als alumnes un canvi d’horari. El màxim d’estudiants per grup serà de 10, excepte els de conversa que serà de 6.
· Per norma general, no seran recuperables les classes en grup a les que individualment no es puga assistir. Les classes no impartides per absència del professor, seran recuperables.
· Les faltes d’assistència han de ser comunicades a Secretaria mitjançant WhastApp o Telegram (615569010) o correu electrònic (info@climbingenglish.com). Es recomana evitar el telèfon com a mitjà per a aquestes comunicacions (en moments determinats no és possible l’atenció telefònica).
· En el cas de les classes particulars, cal avisar amb antelació suficient (mínim 1 dia abans) a Secretaria per cancel·lar la classe. En cas contrari es considerarà la classe com a impartida.
· Tot i que, en general, no es realitzaran canvis de professor, no podem garantir la continuïtat del mateix professor durant tot el curs.
· El mitjà oficial per a notificacions des de l’acadèmia als alumnes és el correu electrònic.

Entrades i eixides de classe:
· Es prega puntualitat a l’hora d’entrar a classe.
· Els pares, familiars o persones autoritzades que vinguen a arreplegar als alumnes a l’hora de l’eixida, hauran d’esperar a la part exterior del centre (mantenint les distàncies de seguretat), ja que a l’interior està limitat l’aforament.
· Les persones que arrepleguen als menors de 14 anys hauran d’anar amb el document identificatiu per si els és requerit pel personal del centre.
· Els alumnes menors de 14 anys seran arreplegats per les persones que apareixen al formulari d’inscripció, o per les persones que es notifique degudament.
· Si haguera d’arreplegar-lo una altra persona que no està autoritzada, els pares hauran de comunicar-ho al centre per escrit indicant nom, cognoms i DNI d’aquesta persona, la qual haurà de presentar aquest últim per a arreplegar a l’alumne.
· En cas que les persones no consten als nostres llistats i no s’identifiquen, els alumnes no podran eixir del centre per la seua pròpia seguretat.
· En cas de falta greu de comportament per part d’algun alumne, el centre es reserva el dret de donar-lo de baixa, amb la finalitat de protegir el dret a l’ensenyament de la resta d’alumnes.

Mesures a seguir degut a la COVID-19:
⦁ Es respecten els horaris establerts. Si algú arriba tard haurà d’esperar a que s’hagen produït tots els canvis per poder accedir al centre.
⦁ Durant els canvis de classe no hi haurà atenció al públic i caldrà esperar a l’exterior del centre.
⦁ L’entrada (interior) del centre no es podrà utilitzar com zona d’espera.
⦁ És aconsellable que acudisca al centre 1 persona per família, per a l’entrada/entrega i recollida dels menors, i que vagen amb la identificació en mà.
⦁ Tant a l’entrada como a l’eixida, les famílies esperaran a la porta (per favor, respecteu entre vosaltres la distància de seguretat).
⦁ Estarà prohibida l’entrada de patins, patinets, bicis, joguets, ninots, és a dir, qualsevol objecte que porten el alumnes i no siga per a l’ús durant la classe.
⦁ Totes les persones majors de 6 anys han de portar mascareta de forma obligatòria durant l’estància al centre.
⦁ No es podrà entrar si s’està amb símptomes, malalt o si s’ha tingut contacte estret amb una persona malalta de Covid-19.
⦁ A l’entrada del centre es farà un protocol amb cadascun dels alumnes: se’ls prendrà la temperatura (sempre haurà de donar per davall de 37,5º i en cas que done més d’aquesta temperatura NO podrà accedir al centre) i els posarem gel hidroalcohòlic a les mans per a la seua desinfecció abans d’entrar a les aules.
⦁ El grup establert per aula sempre serà el mateix i els alumnes estaran asseguts de forma individual.
⦁ Els alumnes hauran de portar la seua ampolla d’aigua i el seu material d’escriptura (estoig).
⦁ No es podrà fer ús dels banys.

Aquestes condicions, mesures i el calendari es podran vore afectats en cas d’haver canvis per part de les autoritats competents.

El fet de realitzar la matrícula suposa l’acceptació d’aquestes condicions.

TÉRMINOS Y CONDICIONES - CURSO ANUAL 2021/2022 (DE 2 A 17 AÑOS)

· El curso dará inicio el día 8 de septiembre de 2021 hasta el 17 de junio de 2022, ajustándose en la medida de lo posible al calendario escolar, para no perjudicar a ninguno de los grupos.
· Las vacaciones (días en los que el centro permanecerá cerrado), serán comunicadas mediante un calendario anual que tendrán a su disposición en la entrada del centro y en la página web.
· El horario de atención al público en el centro durante el curso de septiembre a junio será de 16:00 a 20:15 de lunes a jueves; y de 16:00 a 19:15 los viernes.
· La matrícula se considerará efectiva una vez cumplimentados los formularios y satisfecho el importe de la misma. Dicho importe no se reembolsará en ningún caso, salvo que se produzca un cambio relevante por decisión del centro.
· En caso de que el alumno no esté al corriente de todos los pagos, la matrícula se considerará efectiva en el momento en que se liquide el importe pendiente.
· El importe de la matrícula es de 40 € y tendrá un descuento del 50 % para las inscripciones realizadas hasta el 31 de julio de 2021. El descuento será del 100 % para los allumnos actuales (aquellos que han estado activos hasta el final del curso 2020/2021).
· La asignación de las plazas existentes se realizará por orden de matriculación/inscripción, en función de los grupos disponibles para cada nivel. Se tendrá en cuenta el momento de la matrícula efectiva.
· Nuevos alumnos: la inscripción supondrá un coste de 5 € no reembolsables, excepto si el centro no le puede ofrecer ningún grupo disponible.
Esta insccripción implica la reserva de la plaza durante un plazo de 7 días. Dentro de este plazo el alumno realizará la correspondiente prueba de nivel, se le informará de los grupos disponibles y tendrá que abonar el importe de matrícula para hacerla efectiva (descontando los 5 € de la inscripción).
· Este curso tendrá un precio de 520 € y se podrá dividir el pago en 10 mensualidades de 52 €. El material está incluido, siempre y cuando se realice el curso completo. En caso contrario, tendrá un coste añadido de 25 €. Además de este importe, para liquidar el curso si no se ha realizado por completo, se tendrá en cuenta: el importe total del curso, las sesiones totales del curso, el importe abonado hasta la fecha de la baja y las sesiones realizadas hasta la fecha de la baja.
· De forma habitual, se realizarán 2 sesiones de 55 minutos por semana: lunes y miércoles; martes y jueves; o viernes. 1 hora lectiva = 1 sesión = 55 minutos
· El número mínimo de alumnos por clase será de 4 estudiantes, no abriéndose el grupo en caso de que antes del inicio del curso no se llegara a este mínimo. En caso de disolución de un grupo, se ofrecerá el reintegro del importe abonado o bien se propondrá a los alumnos un cambio de horario. El máximo de estudiantes por grupo será de 10.
· La mensualidad se abonará íntegra durante los veinte primeros días del mes anterior mediante alguna de las 3 modalidades de pago aceptadas:
     – Tarjeta; en el centro durante el horario de atención al público o por la web.
     – Domiciliación bancaria; firmando la orden de domiciliación SEPA.
     – Transferencia bancaria a la cuenta facilitada por el centro.
· La primera mensualidad (septiembre) se abonará en el momento de la matrícula. Serà reembolsable, únicamente si se comunica la baja antes del 31 de julio y se descontará el importe de la matrícula (20 €), en caso de haber sido bonificada.
· Por norma general, no serán recuperables las clases en grupo a las que individualmente no se pueda asistir. Las clases que no se impartan por ausencia del profesor, serán recuperables.
· Las faltas de asistencia deben ser comunicadas a Secretaría mediante WhastApp o Telegram (615569010); o correo electrónico (info@climbingenglish.com). Se recomienda evitar el teléfono como medio para estas comunicaciones (en determinados momentos no es posible la atención por teléfono).
· En el caso de las clases particulares, se debe avisar con suficiente antelación (mínimo 1 día antes) a Secretaría para cancelar la clase, de lo contrario se tomará esa clase como impartida.
· No se aceptan bajas temporales. En caso de impago de una mensualidad, la plaza quedará vacante. Será necesario abonar nuevamente el importe de matrícula para retomar el curso. Es decir, el alumno será considerado, a estos efectos, como nuevo alumno, por lo que su antigua plaza no estará garantizada. Se considera impago si el alumno no ha abonado la mensualidad antes del día 20 del mes anterior.
· Para bajas definitivas, modificaciones de los servicios contratados, o cambios de grupo, deberá notificarse a la Dirección del centro con suficiente antelación antes del inicio del siguiente mes. La baja del alumno sólo podrá ser efectiva a partir del día de la comunicación de la misma. Las sesiones ofrecidas hasta esa fecha serán consideradas como disfrutadas, independientemente de si el alumno ha asistido o no.
· Aunque en general no se efectúan cambios de profesor, no podemos garantizar la continuidad del mismo profesor durante todo el curso.
· El medio oficial para notificaciones desde la academia a los alumnos, es el correo electrónico.

Descuentos para cursos anuales:
· Los descuentos anuales no son acumulables y se tienen que acreditar.
· Se aplicará sobre la mensualidad:
     · 10% En el caso de las familias numerosas que asistan dos miembros.
     · 10% En el caso que asistan tres o más miembros de la misma familia (hasta 2º grado).

Entradas y salidas de clase:
· Se ruega puntualidad a la hora de entrar a clase.
· Se ruega que los niños pasen al baño y tomen su merienda antes de entrar a clase.
· Se ruega que los padres, familiares o personas autorizadas que vengan a recoger los alumnos a la hora de la salida se esperen en la parte exterior del centro para evitar aglomeraciones a la entrada en los cambios de clase.
· Las personas que recojan a los menores de 14 años deberán ir con el documento identificativo por si es requerido por el personal del centro.
· Los alumnos menores de 14 años serán recogidos por las personas que figuren en el formulario de inscripción, o por las personas que debidamente notifiquen a estos efectos.
· Si tuviera que recogerlo otra persona que no esté autorizada, los padres deberán comunicarlo al centro indicando nombre, apellidos y DNI, de la persona que a su vez deberá ir provista del mismo para recoger al alumno.
· En caso de que las personas no consten en nuestros listados y no se identifiquen, los alumnos no se entregarán por su propia seguridad.
· En caso de falta grave de comportamiento por parte de algún alumno el centro se reserva el derecho a darlo de baja, con el fin de proteger el derecho a la enseñanza del resto de alumnos.

Medidas a seguir debido a la COVID-19:
⦁ Se respetan los horarios establecidos. Si alguien llega tarde deberá esperar a que se hayan producido todos los cambios para poder acceder al centro.
⦁ Durante los cambios de clase no habrá atención al público y deberán esperar en el exterior del centro.
⦁ La entrada (interior) del centro no se podrá utilizar como zona de espera.
⦁ Es aconsejable que acuda al centro 1 persona por familia, para la entrada/entrega y recogida de los menores, y que vaya con la identificación en mano.
⦁ Tanto a la entrada como a la salida, las familias esperarán en la puerta (por favor, respetad entre vosotros la distancia de seguridad).
⦁ Estará prohibida la entrada de patines, patinetes, bicis, juguetes, muñecos, es decir, cualquier objeto que traigan los alumnos y no sea para uso durante la clase.
⦁ Todas las personas mayores de 6 años deben llevar mascarilla de forma obligatoria durante la estancia en el centro.
⦁ No se podrá entrar si se está con síntomas, enfermo o si se ha tenido contacto estrecho con una persona enferma.
⦁ En la entrada al centro se hará un protocolo con cada uno de los alumnos: se les tomará la temperatura (siempre tendrá que dar por debajo de 37,5º y en caso que dé más de esta temperatura NO podrán acceder al centro) y les pondremos gel hidroalcohólico en las manos para su desinfección antes de entrar a las aulas.
⦁ El grupo establecido por aula siempre será el mismo y los alumnos estarán sentados de forma individual.
⦁ Los alumnos deberán de llevar su botella de agua y el material de escritura (estuche).
⦁ No se podrá hacer uso de los baños.

Estas condiciones, medidas y el calendario se podrán ver afectadas en caso de haber cambios por parte de las autoritades competentes.

El hecho de realizar la matrícula supone la aceptación de estas condiciones.

TÉRMINOS Y CONDICIONES - CURS 2021/2022 (ADULTOS)
 • Cada curso tendrá un calendario según su duración.
 • Las vacaciones (días en los que el centro permanecerá cerrado), serán comunicadas mediante un calendario anual que tendrán a su disposición en la entrada del centro y en la página web.
 • El horario de atención al público en el centro durante el curso de septiembre a junio será de 16:00 a 20:15 de lunes a jueves; y de 16:00 a 19:15 los viernes.
 • La matrícula se considerará efectiva una vez cumplimentados los formularios y satisfecho el importe de la misma. Dicho importe no se reembolsará en ningún caso, salvo que se produzca un cambio relevante por decisión del centro.
 • En caso de que el alumno no esté al corriente de todos los pagos, la matrícula se considerará efectiva en el momento en que se liquide el importe pendiente.
 • El importe de la matrícula es de 40 € y tendrá un descuento del 50 % para las inscripciones realizadas hasta el 31 de julio de 2021.
 • La asignación de las plazas existentes se realizará por orden de matriculación/inscripción, en función de los grupos disponibles para cada nivel. Se tendrá en cuenta el momento de la matrícula efectiva.
 • El precio del curso dependerá de su duración. El material está incluido, siempre y cuando se realice el curso completo. En caso contrario, tendrá un coste añadido de 25 €. Además de este importe, para liquidar el curso si no se ha realizado por completo, se tendrá en cuenta: el importe total del curso, las sesiones totales del curso, el importe abonado hasta la fecha de la baja y las sesiones realizadas hasta la fecha de la baja.
 • El número mínimo de alumnos por clase será de 3 estudiantes, no abriéndose el grupo en caso de que antes del inicio del curso no se llegara a este mínimo. En caso de disolución de un grupo, se ofrecerá el reintegro del importe abonado o bien se propondrá a los alumnos un cambio de horario. El máximo de estudiantes por grupo será de 8.
 • La mensualidad se abonará íntegra durante los veinte primeros días del mes anterior mediante alguna de las 3 modalidades de pago aceptadas:
  • Tarjeta; en el centro durante el horario de atención al público o por la web.
  • Domiciliación bancaria; firmando la orden de domiciliación SEPA.
  • Transferencia bancaria a la cuenta facilitada por el centro.
 • La primera mensualidad se abonará en el momento de la matrícula.
 • Por norma general, no serán recuperables las clases en grupo a las que individualmente no se pueda asistir. Las clases que no se impartan por ausencia del profesor, serán recuperables.
 • Las faltas de asistencia deben ser comunicadas a Secretaría mediante WhastApp o Telegram (615569010); o correo electrónico (info@climbingenglish.com). Se recomienda evitar el teléfono como medio para estas comunicaciones (en determinados momentos no es posible la atención por teléfono).
 • En el caso de las clases particulares, se debe avisar con suficiente antelación (mínimo 1 día antes) a Secretaría para cancelar la clase, de lo contrario se tomará esa clase como impartida.
 • No se aceptan bajas temporales. En caso de impago de una mensualidad, la plaza quedará vacante. Será necesario abonar nuevamente el importe de matrícula para retomar el curso. Es decir, el alumno será considerado, a estos efectos, como nuevo alumno, por lo que su antigua plaza no estará garantizada. Se considera impago si el alumno no ha abonado la mensualidad antes del día 20 del mes anterior.
 • Para bajas definitivas, modificaciones de los servicios contratados, o cambios de grupo, deberá notificarse a la Dirección del centro con suficiente antelación antes del inicio del siguiente mes. La baja del alumno sólo podrá ser efectiva a partir del día de la comunicación de la misma. Las sesiones ofrecidas hasta esa fecha serán consideradas como disfrutadas, independientemente de si el alumno ha asistido o no.
 • Aunque en general no se efectúan cambios de profesor, no podemos garantizar la continuidad del mismo profesor durante todo el curso.
 • El medio oficial para notificaciones desde la academia a los alumnos, es el correo electrónico.


Descuentos para cursos anuales:

 • Los descuentos anuales no son acumulables y se tienen que acreditar.
 • Se aplicará sobre la mensualidad:
 • 10% En el caso de las familias numerosas que asistan dos miembros.
 • 10% En el caso que asistan tres o más miembros de la misma familia (hasta 2º grado).
 • 25% En el caso de ser estudiante, desempleado o jubilado.

  

Medidas a seguir debido a la COVID-19:

 1. Se respetan los horarios establecidos. Si alguien llega tarde deberá esperar a que se hayan producido todos los cambios para poder acceder al centro.
 2. Durante los cambios de clase no habrá atención al público y deberán esperar en el exterior del centro.
 3. La entrada (interior) del centro no se podrá utilizar como zona de espera.
 4. Estará prohibida la entrada de patines, patinetes, bicis, juguetes, muñecos, es decir, cualquier objeto que traigan los alumnos y no sea para uso durante la clase.
 5. Todas las personas mayores de 6 años deben llevar mascarilla de forma obligatoria durante la estancia en el centro.
 6. No se podrá entrar si se está con síntomas, enfermo o si se ha tenido contacto estrecho con una persona enferma.
 7. En la entrada al centro se hará un protocolo con cada uno de los alumnos: se les tomará la temperatura (siempre tendrá que dar por debajo de 37,5º y en caso que dé más de esta temperatura NO podrán acceder al centro) y les pondremos gel hidroalcohólico en las manos para su desinfección antes de entrar a las aulas.
 8. El grupo establecido por aula siempre será el mismo y los alumnos estarán sentados de forma individual.
 9. Los alumnos deberán de llevar su botella de agua y el material de escritura (estuche).
 10. No se podrá hacer uso de los baños.

 

 Estas condiciones, medidas y el calendario se podrán ver afectados en caso de haber cambios por parte de las autoritades competentes.

 El hecho de realizar la matrícula supone la aceptación de estas condiciones.

TÉRMINOS Y CONDICIONES – CURSOS DE VERANO 2021

· Los cursos empezarán el día 28 de junio hasta el 30 de julio de 2021.
· El horario de atención al público en el centro durante este período será de 9:00 a 14:00 h de lunes a viernes.
· La matrícula se realizará a través de la web y se considerará efectiva una vez cumplimentados los formularios y satisfecho el importe del curso. Dicho importe no se reembolsará en ningún caso, salvo que la Dirección del centro estime lo contrario y siempre por causas de fuerza mayor.
· En caso de que el alumno no esté al corriente de todos los pagos, la matrícula se considerará efectiva en el momento en que se liquide el importe pendiente.
· La asignación de las plazas existentes se realizará por orden de matriculación, en función de los grupos disponibles para cada nivel. Se tendrá en cuenta el momento de la matrícula efectiva.
· El precio del curso y la duración de las clases dependerán de cada modalidad. Está incluido el material para todos los cursos, salvo el material de escritura por recomendaciones sanitarias.
· El número mínimo de alumnos por clase será de 4 estudiantes, no abriéndose el grupo en caso de que antes del inicio del curso no se llegara a este mínimo. En caso de disolución de un grupo, se ofrecerá el reintegro del importe abonado o bien se propondrá a los alumnos un cambio de horario. El máximo de estudiantes por grupo será de 10, excepto los de conversación que serà de 6.
· Por norma general, no serán recuperables las clases en grupo a las que individualmente no se pueda asistir. Las clases que no se impartan por ausencia del profesor, serán recuperables.
· Las faltas de asistencia deben ser comunicadas a Secretaría mediante WhastApp o Telegram (615569010) o correo electrónico (info@climbingenglish.com). Se recomienda evitar el teléfono como medio para estas comunicaciones (en determinados momentos no es posible la atención por teléfono).
· En el caso de las clases particulares, se debe avisar con suficiente antelación (mínimo 1 día antes) a Secretaría para cancelar la clase, de lo contrario se tomará esa clase como impartida.
· Aunque, en general, no se efectúan cambios de profesor, no podemos garantizar la continuidad del mismo profesor durante todo el curso.
· El medio oficial para notificaciones desde la academia a los alumnos, es el correo electrónico.

Entradas y salidas de clase:
· Se ruega puntualidad a la hora de entrar a clase.
· Los padres, familiares o personas autorizadas que vengan a recoger los alumnos a la hora de la salida se tendrán que esperar en la parte exterior del centro (manteniendo la distancia de seguridad), ya que en el interior está limitado el aforo.
· Las personas que recojan a los menores de 14 años deberán ir con el documento identificativo por si es requerido por el personal del centro.
· Los alumnos menores de 14 años serán recogidos por las personas que figuren en el formulario de inscripción, o por las personas que debidamente notifiquen a estos efectos.
· Si tuviera que recogerlo otra persona que no esté autorizada, los padres deberán comunicarlo al centro por escrito indicando nombre, apellidos y DNI, de la persona que a su vez deberá ir provista del mismo para recoger al alumno.
· En caso de que las personas no consten en nuestros listados y no se identifiquen, los alumnos no se entregarán por su propia seguridad.
· En caso de falta grave de comportamiento por parte de algún alumno el centro se reserva el derecho a darlo de baja, con el fin de proteger el derecho a la enseñanza del resto de alumnos.

Medidas a seguir debido a la COVID-19:
⦁ Se respetan los horarios establecidos. Si alguien llega tarde deberá esperar a que se hayan producido todos los cambios para poder acceder al centro.
⦁ Durante los cambios de clase no habrá atención al público y deberán esperar en el exterior del centro.
⦁ La entrada (interior) del centro no se podrá utilizar como zona de espera.
⦁ Es aconsejable que acuda al centro 1 persona por familia, para la entrada/entrega y recogida de los menores, y que vaya con la identificación en mano.
⦁ Tanto a la entrada como a la salida, las familias esperarán en la puerta (por favor, respetad entre vosotros la distancia de seguridad).
⦁ Estará prohibida la entrada de patines, patinetes, bicis, juguetes, muñecos, es decir, cualquier objeto que traigan los alumnos y no sea para uso durante la clase.
⦁ Todas las personas mayores de 6 años deben llevar mascarilla de forma obligatoria durante la estancia en el centro.
⦁ No se podrá entrar si se está con síntomas, enfermo o si se ha tenido contacto estrecho con una persona enferma.
⦁ En la entrada al centro se hará un protocolo con cada uno de los alumnos: se les tomará la temperatura (siempre tendrá que dar por debajo de 37,5º y en caso que dé más de esta temperatura NO podrán acceder al centro) y les pondremos gel hidroalcohólico en las manos para su desinfección antes de entrar a las aulas.
⦁ El grupo establecido por aula siempre será el mismo y los alumnos estarán sentados de forma individual.
⦁ Los alumnos deberán de llevar su botella de agua y el material de escritura (estuche).
⦁ No se podrá hacer uso de los baños.

Estas condiciones, medidas y el calendario se podrán ver afectados en caso de haber cambios por parte de las autoritades competentes.

El hecho de realizar la matrícula supone la aceptación de estas condiciones.

Abrir chat